Kryteria rankingu

Na jakość życia mają wpływ czynniki materialne (np. warunki mieszkaniowe czy poziom płac), jak też niematerialne (edukacja, zdrowie, stan środowiska czy bezpieczeństwo). W ramach prac nad indeksem jakości życia dokonano wyboru czynników w oparciu o zalecenia zawarte w zbliżonych tematycznie raportach i rankingach opracowanych w innych krajach europejskich przy jednoczesnym uwzględnieniu dostępności wiarygodnych danych statystycznych dla polskich uzdrowisk. Wybrane czynniki zebrano w 10 kategorii tematycznych.

Kryterium zdrowie

 

 

Waga wskaźnika 18,19

 

 

Wartość wskaźnika Zdrowie wyznaczono w oparciu o dane statystyczne uwzględniające:

  • Przychodnie ogółem (na 10 tys. ludności)
  • Wydatki w dziale ochrona zdrowia jako odsetek wydatków ogółem
  • Liczbę magistrów farmacji (na 10 tys. ludności)