Kryteria rankingu

Na jakość życia mają wpływ czynniki materialne (np. warunki mieszkaniowe czy poziom płac), jak też niematerialne (edukacja, zdrowie, stan środowiska czy bezpieczeństwo). W ramach prac nad indeksem jakości życia dokonano wyboru czynników w oparciu o zalecenia zawarte w zbliżonych tematycznie raportach i rankingach opracowanych w innych krajach europejskich przy jednoczesnym uwzględnieniu dostępności wiarygodnych danych statystycznych dla polskich uzdrowisk. Wybrane czynniki zebrano w 10 kategorii tematycznych.

Kryterium środowisko

 

 

Waga wskaźnika 11,02

 

 

Wartość wskaźnika Środowisko wyznaczono w oparciu o dane statystyczne uwzględniające:

  • Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem
  • Wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska jako odsetek wydatków ogółem
  • Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów