Kryteria rankingu

Na jakość życia mają wpływ czynniki materialne (np. warunki mieszkaniowe czy poziom płac), jak też niematerialne (edukacja, zdrowie, stan środowiska czy bezpieczeństwo). W ramach prac nad indeksem jakości życia dokonano wyboru czynników w oparciu o zalecenia zawarte w zbliżonych tematycznie raportach i rankingach opracowanych w innych krajach europejskich przy jednoczesnym uwzględnieniu dostępności wiarygodnych danych statystycznych dla polskich uzdrowisk. Wybrane czynniki zebrano w 10 kategorii tematycznych.

Kryterium społeczność

 

 

Waga wskaźnika 1,00

 

 

Wartość wskaźnika Społeczność wyznaczono w oparciu o dane statystyczne uwzględniające:

  • Frekwencję wyborczą (2018 rady gmin)
  • Członków kół / klubów / sekcji (na 10 tys. ludności)
  • Turystów zagraniczni (nierezydentów; na 10 tys. ludności)