Kryteria rankingu

Na jakość życia mają wpływ czynniki materialne (np. warunki mieszkaniowe czy poziom płac), jak też niematerialne (edukacja, zdrowie, stan środowiska czy bezpieczeństwo). W ramach prac nad indeksem jakości życia dokonano wyboru czynników w oparciu o zalecenia zawarte w zbliżonych tematycznie raportach i rankingach opracowanych w innych krajach europejskich przy jednoczesnym uwzględnieniu dostępności wiarygodnych danych statystycznych dla polskich uzdrowisk. Wybrane czynniki zebrano w 10 kategorii tematycznych.

Kryterium praca

 

 

Waga wskaźnika 14,91

 

 

Wartość wskaźnika Praca wyznaczono w oparciu o dane statystyczne uwzględniające:

  • Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
  • Miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (na 10 tys. ludności)