Kryteria rankingu

Na jakość życia mają wpływ czynniki materialne (np. warunki mieszkaniowe czy poziom płac), jak też niematerialne (edukacja, zdrowie, stan środowiska czy bezpieczeństwo). W ramach prac nad indeksem jakości życia dokonano wyboru czynników w oparciu o zalecenia zawarte w zbliżonych tematycznie raportach i rankingach opracowanych w innych krajach europejskich przy jednoczesnym uwzględnieniu dostępności wiarygodnych danych statystycznych dla polskich uzdrowisk. Wybrane czynniki zebrano w 10 kategorii tematycznych.

Kryterium edukacja

 

 

Waga wskaźnika 6,60

 

 

Wartość wskaźnika Edukacja wyznaczono w oparciu o dane statystyczne uwzględniające:

  • Wydatki w dziale oświata i wychowanie jako odsetek wydatków ogólem
  • Dodatkowo uczących się języka obcego w szkole podstawowej (na 10  tys. ludności)
  • Nauczycieli pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szk. Podstawowe; na 10  tys. ludności)