Kryteria rankingu

Na jakość życia mają wpływ czynniki materialne (np. warunki mieszkaniowe czy poziom płac), jak też niematerialne (edukacja, zdrowie, stan środowiska czy bezpieczeństwo). W ramach prac nad indeksem jakości życia dokonano wyboru czynników w oparciu o zalecenia zawarte w zbliżonych tematycznie raportach i rankingach opracowanych w innych krajach europejskich przy jednoczesnym uwzględnieniu dostępności wiarygodnych danych statystycznych dla polskich uzdrowisk. Wybrane czynniki zebrano w 10 kategorii tematycznych.

Kryterium czas wolny

 

 

Waga wskaźnika 6,17

 

 

Wartość wskaźnika Czas wolny wyznaczono w oparciu o dane statystyczne uwzględniające:

  • Liczbę zorganizowanych imprez artystyczno-rozrywkowych
  • Dodatkowo uczących się języka obcego
    w szkole podstawowej
  • Liczbę auczycieli pełnozatrudnionych
    i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na etaty w szkołach