Kryteria rankingu

Na jakość życia mają wpływ czynniki materialne (np. warunki mieszkaniowe czy poziom płac), jak też niematerialne (edukacja, zdrowie, stan środowiska czy bezpieczeństwo). W ramach prac nad indeksem jakości życia dokonano wyboru czynników w oparciu o zalecenia zawarte w zbliżonych tematycznie raportach i rankingach opracowanych w innych krajach europejskich przy jednoczesnym uwzględnieniu dostępności wiarygodnych danych statystycznych dla polskich uzdrowisk. Wybrane czynniki zebrano w 10 kategorii tematycznych.

Kryterium bezpieczeństwo

 

 

Waga wskaźnika 9,90

 

 

Wartość wskaźnika Bezpieczeństwo wyznaczono w oparciu o dane statystyczne uwzględniające:

  • Zdarzenia wymagające udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej na 1 tys. ludności
  • Wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa jako odsetek wydatków ogółem
  • Beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności